herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Wydział Kontroli WIJHARS w Szczecinie w miesiącu sierpniu 2008 r. przeprowadził na terenie swojego działania, tj. województwa zachodniopomorskiego łącznie 43  kontrole.
 
W ramach kontroli wynikających z planu kwartalnego w miesiącu sierpniu przeprowadzono 18 kontroli planowych w następujących tematach:
 
1.      Jakość handlowa świeżych warzyw i owoców - kontrole polegały na  ocenie organoleptycznej jakości owoców na zgodność ze standardami UE, oraz kontroli ich oznakowania, warunków transportu i składowania – przeprowadzono łącznie 10 kontroli
2.      Jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego - celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów mięsnych ze szczególnym uwzględnieniem kiełbas średnio rozdrobnionych podsuszanych – przeprowadzono łącznie 5 kontroli
3.      Jakość handlowa wyrobów piekarskich – celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów piekarskich, ocena organoleptyczna produkowanych wyrobów oraz sprawdzenie oznakowania - przeprowadzono łącznie 2 kontrole
4.      Jakość handlowa przypraw – celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przypraw – 1 kontrola
 
W ramach rozeznania własnego oraz informacji otrzymanych od innych instytucji przeprowadzono 12 kontroli doraźnych, tj.:
 
*      Kontrole w zakresie jakości handlowej ryb mrożonych i przetworów rybnych w trakcie których sprawdzano głównie oznakowanie tych produktów – 6 kontroli
*      kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wprowadzania nawozów do obrotu – 3 kontrole
*      kontrola doraźna w zakresie jakości handlowej wyrobów piekarskich – 2 kontrole
*      kontrola doraźna w zakresie jakości handlowej kawy i herbaty – 1 kontrola
 
Przeprowadzono także 9 kontroli doraźnych zleconych przez Głównego Inspektora IJHARS:
ü                      Ocena pracy rzeczoznawców do pobierania próbek zbóż – 8 kontroli
ü                      Jakość handlowa przetworów owocowo warzywnych – jakość handlowa koncentratu jabłkowego – 1 kontrola
Przeprowadzono ocenę jakości handlowej pieczywa na wniosek przedsiębiorcy chcącego uzyskać świadectwo jakości handlowej – przeprowadzono 3 kontrole wyrobów piekarskich i 1 kontrolę zboża (ocena organoleptyczna) ocena jakości w ramach kredytu z linii NT.
 
 W toku prowadzonych kontroli inspektorzy kontrolowali dodatkowo:
 a/ wymagania formalno – prawne poszczególnych podmiotów
 b/ gospodarkę surowcową
 c/ produkcję wyrobów gotowych
 d/ prawidłowość znakowania surowców i poszczególnych wyrobów gotowych
 e/ przeprowadzano ocenę organoleptyczną na zgodność z deklaracją producenta
 f/ pobierano próbki do badań laboratoryjnych przeprowadzanych w Laboratorium
 
Specjalistycznym GIJHARS w Szczecinie (wyroby piekarskie, przetwory mięsne) Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Warszawie (pomidory), Centralne Laboratorium GIJHARS w Poznaniu – koncentrat jabłkowy.
 
W m-u sierpniu 2008 r. pobrano do badań laboratoryjnych następujące próbki:
*      W ramach kontroli planowych:
o       Przetwory mięsne                                                                16 próbek
o       Wyroby piekarskie                                                                5 próbek
o        Pomidory                                                                            4 próbki
 
                                                                                          Razem:            25  próbek
W m-cu sierpniu do oceny organoleptycznej przeprowadzanej przez inspektorów WIJHARS pobrano następujące próbki:
o       Przetwory mięsne                                                                16 próbek
o       Wyroby piekarskie                                                                 5 próbek
o        Owoce i warzywa                                                               61 próbek
                          
                                                                                                   Razem:    82 próbki
W m – cu sierpniu w ramach kontroli doraźnych prowadzonych wg własnego rozeznania pobrano próbki do analiz laboratoryjnych pobrano:
Przetwory rybne:                                                                 4 próbki
W m – cu sierpniu w ramach kontroli doraźnych prowadzonych wg własnego rozeznania pobrano próbki do oceny organoleptycznej:
Wyroby piekarskie                                                               3 próbki
 
W wyniku kontroli prowadzonych na wniosek przedsiębiorcy chcącego uzyskać świadectwo jakości pobrano:
v    W ramach kredytu NT – 1 próbkę zboża do oceny organoleptycznej
v    W związku z uzyskaniem świadectwa jakości do przetargu dla wojska – 22 próbki wyrobów piekarskich ocenianych organoleptycznie i 11 próbek wyrobów piekarskich poddanych analizom fizyko – chemicznym,
 
W wyniku kontroli doraźnej zleconej przez Głównego Inspektora JHARS – pobrano 2 próbki koncentratu jabłkowego.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy WIJHARS stwierdzili szereg nieprawidłowości związanych z nieprawidłowym oznakowaniem owoców i warzyw, pieczywa, oraz nieprawidłową jakością handlową kontrolowanych wyrobów.
Łącznie nałożono grzywny w postaci 19  mandatów karnych na łączną kwotę 6600 zł.
Wystawiono 37 protokołów niezgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw.
 
Wszczęto 3 postępowania administracyjne (w toku) i wydano 24 decyzje administracyjne związane z nieprawidłowym oznakowaniem oraz niewłaściwą jakością kontrolowanych produktów oraz 2 decyzje o umorzeniu. Wystosowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego.
 
 
Wydział Kontroli Obrotu z Zagranicą WIJHAR-S w Szczecinie w sierpniu 2008r. realizował zadania w zakresie:
-         kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005r., nr 187, poz. 1577- j.t., z późn. zm.)
-         oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadzanej na wniosek przedsiębiorcy na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005r., nr 187, poz. 1577- j.t., z późn. zm.)
-         kontroli zgodności świeżych owoców i warzyw ze standardami jakości handlowej na   
      podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2200/96 w sprawie wspólnej organizacji rynku 
     owoców i warzyw, Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1148/2001 w sprawie kontroli
     zgodności z normami handlowymi obowiązującymi dla świeżych owoców i warzyw i
     Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2257/94 ustanawiającego normy jakości bananów
 
Czynności kontrolne realizowane były głównie w Punkcie Kontroli Granicznej w Świnoujściu i w Porcie w Szczecinie oraz dodatkowo w miejscach odpraw celnych i zakładach produkcyjnych na terenie województwa.
Sierpień charakteryzował się utrzymaniem dotychczasowych tendencji w imporcie kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych przy spadku obrotów oraz utrzymującym się ograniczeniem różnorodności innych sprowadzanych towarów.
Dominującą grupą towarową były ryby mrożone pochodzące głównie z Chin, Norwegii, Islandii, Wietnamu, Argentyny, Chile i Rosji.
Inne znaczące towary to: ziarno kakaowe z Wybrzeża Kości Słoniowej, kawa zielona z Laosu oraz sezonowo importowana jagoda mrożona z Ukrainy.
Import świeżych owoców i warzyw dotyczył bananów z Ekwadoru oraz czosnku z Chin.                                                      
 
Szczegółowe dane dotyczące kontroli przeprowadzonych w sierpniu 2008 r.:
W wyniku podjętych czynności kontrolnych wydano :                                                             · protokołów kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy – 336 szt., z czego:
- 313 dotyczyło ryb mrożonych i przetworów rybnych
-           9 owoców i warzyw przetworzonych  
-           7 kwiatów
-           3 wyrobów winiarskich
-           4 inne           
            ? świadectw zgodności ze standardami dla świeżych owoców i warzyw- 5 szt.
            ? świadectw zgodności dla owoców i warzyw przeznaczonych do przetwórstwa- brak
            · świadectw zgodności ze standardami jakości handlowej dla bananów- 1 szt.
            · świadectw jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 4 szt.
 
 
Nie odnotowano zbędnych opóźnień i utrudnień w obrocie towarów.
 
Wydział Kontroli WIJHARS w Szczecinie w miesiącu sierpniu 2008 r. przeprowadził na terenie swojego działania, tj. województwa zachodniopomorskiego łącznie 43  kontrole.
 
W ramach kontroli wynikających z planu kwartalnego w miesiącu sierpniu przeprowadzono 18 kontroli planowych w następujących tematach:
 
1.      Jakość handlowa świeżych warzyw i owoców - kontrole polegały na  ocenie organoleptycznej jakości owoców na zgodność ze standardami UE, oraz kontroli ich oznakowania, warunków transportu i składowania – przeprowadzono łącznie 10 kontroli
2.      Jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego - celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów mięsnych ze szczególnym uwzględnieniem kiełbas średnio rozdrobnionych podsuszanych – przeprowadzono łącznie 5 kontroli
3.      Jakość handlowa wyrobów piekarskich – celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów piekarskich, ocena organoleptyczna produkowanych wyrobów oraz sprawdzenie oznakowania - przeprowadzono łącznie 2 kontrole
4.      Jakość handlowa przypraw – celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przypraw – 1 kontrola
 
W ramach rozeznania własnego oraz informacji otrzymanych od innych instytucji przeprowadzono 12 kontroli doraźnych, tj.:
 
*      Kontrole w zakresie jakości handlowej ryb mrożonych i przetworów rybnych w trakcie których sprawdzano głównie oznakowanie tych produktów – 6 kontroli
*      kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wprowadzania nawozów do obrotu – 3 kontrole
*      kontrola doraźna w zakresie jakości handlowej wyrobów piekarskich – 2 kontrole
*      kontrola doraźna w zakresie jakości handlowej kawy i herbaty – 1 kontrola
 
Przeprowadzono także 9 kontroli doraźnych zleconych przez Głównego Inspektora IJHARS:
ü                      Ocena pracy rzeczoznawców do pobierania próbek zbóż – 8 kontroli
ü                      Jakość handlowa przetworów owocowo warzywnych – jakość handlowa koncentratu jabłkowego – 1 kontrola
Przeprowadzono ocenę jakości handlowej pieczywa na wniosek przedsiębiorcy chcącego uzyskać świadectwo jakości handlowej – przeprowadzono 3 kontrole wyrobów piekarskich i 1 kontrolę zboża (ocena organoleptyczna) ocena jakości w ramach kredytu z linii NT.
 
 W toku prowadzonych kontroli inspektorzy kontrolowali dodatkowo:
 a/ wymagania formalno – prawne poszczególnych podmiotów
 b/ gospodarkę surowcową
 c/ produkcję wyrobów gotowych
 d/ prawidłowość znakowania surowców i poszczególnych wyrobów gotowych
 e/ przeprowadzano ocenę organoleptyczną na zgodność z deklaracją producenta
 f/ pobierano próbki do badań laboratoryjnych przeprowadzanych w Laboratorium
 
Specjalistycznym GIJHARS w Szczecinie (wyroby piekarskie, przetwory mięsne) Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Warszawie (pomidory), Centralne Laboratorium GIJHARS w Poznaniu – koncentrat jabłkowy.
 
W m-u sierpniu 2008 r. pobrano do badań laboratoryjnych następujące próbki:
*      W ramach kontroli planowych:
o       Przetwory mięsne                                                                16 próbek
o       Wyroby piekarskie                                                                5 próbek
o        Pomidory                                                                            4 próbki
 
                                                                                          Razem:            25  próbek
W m-cu sierpniu do oceny organoleptycznej przeprowadzanej przez inspektorów WIJHARS pobrano następujące próbki:
o       Przetwory mięsne                                                                16 próbek
o       Wyroby piekarskie                                                                 5 próbek
o        Owoce i warzywa                                                               61 próbek
                          
                                                                                                   Razem:    82 próbki
W m – cu sierpniu w ramach kontroli doraźnych prowadzonych wg własnego rozeznania pobrano próbki do analiz laboratoryjnych pobrano:
Przetwory rybne:                                                                 4 próbki
W m – cu sierpniu w ramach kontroli doraźnych prowadzonych wg własnego rozeznania pobrano próbki do oceny organoleptycznej:
Wyroby piekarskie                                                               3 próbki
 
W wyniku kontroli prowadzonych na wniosek przedsiębiorcy chcącego uzyskać świadectwo jakości pobrano:
v    W ramach kredytu NT – 1 próbkę zboża do oceny organoleptycznej
v    W związku z uzyskaniem świadectwa jakości do przetargu dla wojska – 22 próbki wyrobów piekarskich ocenianych organoleptycznie i 11 próbek wyrobów piekarskich poddanych analizom fizyko – chemicznym,
 
W wyniku kontroli doraźnej zleconej przez Głównego Inspektora JHARS – pobrano 2 próbki koncentratu jabłkowego.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy WIJHARS stwierdzili szereg nieprawidłowości związanych z nieprawidłowym oznakowaniem owoców i warzyw, pieczywa, oraz nieprawidłową jakością handlową kontrolowanych wyrobów.
Łącznie nałożono grzywny w postaci 19  mandatów karnych na łączną kwotę 6600 zł.
Wystawiono 37 protokołów niezgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw.
 
Wszczęto 3 postępowania administracyjne (w toku) i wydano 24 decyzje administracyjne związane z nieprawidłowym oznakowaniem oraz niewłaściwą jakością kontrolowanych produktów oraz 2 decyzje o umorzeniu. Wystosowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego.
 
 
Wydział Kontroli Obrotu z Zagranicą WIJHAR-S w Szczecinie w sierpniu 2008r. realizował zadania w zakresie:
-         kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005r., nr 187, poz. 1577- j.t., z późn. zm.)
-         oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadzanej na wniosek przedsiębiorcy na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005r., nr 187, poz. 1577- j.t., z późn. zm.)
-         kontroli zgodności świeżych owoców i warzyw ze standardami jakości handlowej na   
      podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2200/96 w sprawie wspólnej organizacji rynku 
     owoców i warzyw, Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1148/2001 w sprawie kontroli
     zgodności z normami handlowymi obowiązującymi dla świeżych owoców i warzyw i
     Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2257/94 ustanawiającego normy jakości bananów
 
Czynności kontrolne realizowane były głównie w Punkcie Kontroli Granicznej w Świnoujściu i w Porcie w Szczecinie oraz dodatkowo w miejscach odpraw celnych i zakładach produkcyjnych na terenie województwa.
Sierpień charakteryzował się utrzymaniem dotychczasowych tendencji w imporcie kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych przy spadku obrotów oraz utrzymującym się ograniczeniem różnorodności innych sprowadzanych towarów.
Dominującą grupą towarową były ryby mrożone pochodzące głównie z Chin, Norwegii, Islandii, Wietnamu, Argentyny, Chile i Rosji.
Inne znaczące towary to: ziarno kakaowe z Wybrzeża Kości Słoniowej, kawa zielona z Laosu oraz sezonowo importowana jagoda mrożona z Ukrainy.
Import świeżych owoców i warzyw dotyczył bananów z Ekwadoru oraz czosnku z Chin.                                                      
 
Szczegółowe dane dotyczące kontroli przeprowadzonych w sierpniu 2008 r.:
W wyniku podjętych czynności kontrolnych wydano :                                                             · protokołów kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy – 336 szt., z czego:
- 313 dotyczyło ryb mrożonych i przetworów rybnych
-           9 owoców i warzyw przetworzonych  
-           7 kwiatów
-           3 wyrobów winiarskich
-           4 inne           
            ? świadectw zgodności ze standardami dla świeżych owoców i warzyw- 5 szt.
            ? świadectw zgodności dla owoców i warzyw przeznaczonych do przetwórstwa- brak
            · świadectw zgodności ze standardami jakości handlowej dla bananów- 1 szt.
            · świadectw jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 4 szt.
 
 
Nie odnotowano zbędnych opóźnień i utrudnień w obrocie towarów.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Włodzimierz Iwan 15-09-2008 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 15-09-2008 12:20