Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie za rok 2023

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy a w szczególności dla zapewnienia:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem,

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych: Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie

Część A

 • w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

 • w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza-nie dotyczy.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w raz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

 • nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza-nie dotyczy.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w raz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

 • monitoringu realizacji celów i zadań,
 • samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
 • procesu zarządzania ryzykiem i wykorzystania szans-nie dotyczy,
 • audytu wewnętrznego,
 • kontroli wewnętrznych,
 • kontroli zewnętrznych-nie dotyczy,
 • innych źródeł informacji: audyty wewnętrzne Systemu Zarządzania Jakością.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Szczecinie Andrzej Ogiejko (podpis na oryginale).

Szczecin, 3 stycznia 2024 r.

Dział II

 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

nie dotyczy

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

 1. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 • aktualizacja strony www BIP WIJHARS,
 • polepszenie warunków pracy inspektorów poprzez zakupienie samochodu niezbędnego do realizacji kontroli,
 • strategia komunikacji dla WIJHARS,
 • projekt Synergia „Budowa wspierającej kultury pracy w  IJHARS, poprzez zarzadzanie projektami, z apetytem na ewolucyjny turkus” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III

 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

 • doposażenie stanowisk pracowniczych w celu poprawy ergonomii, higieny i bezpieczeństwa pracy (zakup: sprzęt komputerowy, podnóżki, podstawki na monitory, krzesła),
 • wyposażenie pracowników przeprowadzających  kontrole graniczne w umundurowanie.

Pozostałe działania:

nie dotyczy

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Ogiejko

Data wytworzenia:
03 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Danuta Karżel

Data publikacji:
14 mar 2024, godz. 09:12

Osoba aktualizująca informacje

Danuta Karżel

Data aktualizacji:
14 mar 2024, godz. 09:17