Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.wijhars.szczecin.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
• pliki PDF, DOC itp. - redaktor stara się minimalizować korzystanie z takiego typu plików oraz stara się maksymalizować wprowadzanie tekstów bezpośrednio do serwisu. Istnieje także kwestia poprawnego formatowania plików tak, by były one poprawnie dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
• serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie błędnie przygotowanych dokumentów word (brakuje w nich zaznaczonej logicznej struktury) - lub są to skany dokumentów. W miarę możliwości będziemy pracować nad poprawą, oraz dołożymy wszelkich starań, aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2022-03-17
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2023-03-28

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby składającej wniosek, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Danuta Karżel
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
dyr_wijhars@szczecin.uw.gov.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
91 819 25 00

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych;
ul. Jana Matejki 6b;
71-615 Szczecin;
e-mail: dyr_wijhars@szczecin.uw.gov.pl;
pod numerem telefonu 91 819 25 00.

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2008-05-23
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2008-05-23
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie posiada swoją siedzibę w budynku przy ul. Jana Matejki 6 b II piętro, 71-615 Szczecin. Do budynku prowadzą 2 wejścia dla klientów: wejście główne od ul. Jana Matejki 6 b oraz drugie wejście boczne od ul. Żubrów; Sekretariat znajduje się na II piętrze, domofon umożliwia bezpośredni kontakt klienta z jednostką; Przed bocznym wejściem do budynku od ul. Żubrów jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych przywołujący pracownika, który bezpiecznie wprowadzi osobę na wózku inwalidzkim za pomocą schodołazu (7 stopni), nie posiadamy podjazdu; Przed bocznym wejściem do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, umiejscowione w pobliżu drzwi wejściowych; Wyznaczone i przystosowane pomieszczenie, w którym obsługiwane są osoby z niepełnosprawnością ruchową, mieści się na parterze budynku – pokój nr 3; Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową; Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z placówką za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, strony internetowej, telefonicznie oraz osobiście; W pobliżu obiektu istnieje możliwość pozostawienia samochodu na chodniku znajdującym się przy budynku; W sąsiedztwie znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, które są obsługiwane również przez tabor niskopodłogowy; Dojazd autobusem komunikacji miejskiej (przystanek Matejki, linia 58,59,68,101,107) i tramwajem (przystanek Matejki, linia 5,11); Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem lub osobą asystującą; W budynku jest pętla indukcyjna; W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

WIJHARS zapewnia dostęp do usług tłumacza migowego.
Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.
Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej będzie bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie WIJHARS w Szczecinie.
Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym urzędem proszona jest o zgłoszenie (e-mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania z usługi (z wyłączeniem sytuacji nagłych):
pod numerem telefonu: 91 819 25 00;
na adres e-mail: dyr_wijhars@szczecin.uw.gov.pl;
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie;
ul. Jana Matejki 6b;
71-615 Szczecin.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.