Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Statut Wojewódzkiego Inspektoratu jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Szczecinie jest jednostką organizacyjną rządowej administracji zespolonej, podległą Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, który nią kieruje, koordynuje i kontroluje jej działalność, zapewnia warunki do skutecznego działania oraz ponosi odpowiedzialność związaną z jej funkcjonowaniem.
 2. Centralnym organem administracji rządowej, koordynującym i nadzorującym działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Szczecinie w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

§ 2.

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. Głównym Inspektorze należy przez to rozumieć Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 2. Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Zachodniopomorskiego,
 3. Wojewódzkim Inspektorze - należy przez to rozumieć Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych,
 4. Wojewódzkim Inspektoracie - należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Szczecinie.

§ 3.

Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1980),
 2. przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu,
 3. Statutu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 4. niniejszego statutu.

§ 4.

Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Szczecin, a obszarem działania województwo zachodniopomorskie.

CELE I ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

§ 5.

Wojewódzki Inspektorat realizuje zadania w zakresie:

 1. nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych a w szczególności:
 1. kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
 2. kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontroli granicznych tych artykułów,
 3. dokonywania oceny i wydawania świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 4. powiadamiania podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (systemu RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych,
 5. kontroli artykułów rolno-spożywczych, win i napojów spirytusowych oznakowanych chronionymi nazwami pochodzenia, chronionymi oznaczeniami geograficznymi albo nazwami gwarantowanych tradycyjnych specjalności, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych albo gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz współpraca z jednostkami przeprowadzającymi taką kontrolę w innych państwach,
 6. kontroli artykułów rolno-spożywczych oznaczonych określeniem jakościowym stosowanym fakultatywnie „produkt górski”, o którym mowa w art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych,
 7. kontroli żywności w rolniczym handlu detalicznym w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29 b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 8. kontroli oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych (produktów GMO) w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych ,
 9. kontroli oznakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności w zakresie wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącym możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającym dyrektywę 2001/18/WE;
 1. kontroli warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;
 2. kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 3. współpracy z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celno-skarbowymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa;
 4. współpracy z:
  1. jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z działem III a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2. z jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej zgodnie z działem III B ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 5. współpracy z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz ich obrotem międzynarodowym lub uczestnictwo w pracach tych organizacji;
 6. współpracy z urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym wymienianie informacji lub próbek artykułów rolno-spożywczych;
 7. wydawania świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, uprawniających do otrzymania refundacji wywozowych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących warunków udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości oraz w przepisach Unii Europejskiej dotyczących przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny;
 8. zwalniania z obowiązku znakowania jaj;
 9. udzielania informacji i szkolenia w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno-spożywczych;
 10. sprawowania nadzoru w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do:
  1. mięsa drobiowego,
  2. jaj,
  3. tusz wieprzowych,
  4. tusz wołowych,
  5. tusz innych zwierząt,
  6. mięsa pochodzącego z bydła w wieku poniżej 12 miesiąca życia;
 11. wykonywania innych zadań określonych w przepisach odrębnych.

ORGANIZACJA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 6.

 1. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przy pomocy zastępcy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kierowników i zastępców kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w §7.
 2. Wojewódzki Inspektor w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Wojewódzkiego Inspektora może wydawać zarządzenia.

§ 7.

  1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Wydział Kontroli,
 1. sekcja kontroli rolnictwa ekologicznego i produktów regionalnych,
 1. Oddział w Koszalinie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie,
 2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
 3. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością,
 4. Inspektor Ochrony danych.

§ 8.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu zatwierdzony przez Wojewodę.

GOSPODARKA FINASOWA

§ 9.

Wojewódzki Inspektorat jest jednostką budżetową, a Wojewódzki Inspektor dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

 1. Niniejszy statut obowiązuje od dnia nadania przez Wojewodę.

Zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym do jego nadania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Karżel 03-11-2023 07:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Karżel 16-10-2023
Ostatnia aktualizacja: Danuta Karżel 20-11-2023 09:56