Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Regulamin organizacyjny

Załącznik do zarządzenia Nr 22 /2020

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu

Jakości Handlowej Artykułów

Rolno- Spożywczych w Szczecinie

z dnia 20 listopada 2020r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
w Szczecinie

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie określa organizację wewnętrzną, zadania komórek organizacyjnych oraz tryb i zasady kierowania pracą Inspektoratu.

 

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Główny Inspektor – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 2. Główny Inspektorat – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 3. Wojewoda – Wojewoda Zachodniopomorski,
 4. Wojewódzki Inspektor – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 5. Wojewódzki Inspektorat – Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 6. Kierownik – osoba odpowiedzialna za prawidłową organizację i realizację zadań  wynikających z zakresu działania kierowanej przez nią komórki organizacyjnej,
 7. Zakres działania – zadania nałożone na określona komórkę organizacyjną.

 

 

§ 3
 1. Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
  w województwie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1464),
 2. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 2178 ze zm.),
 3. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r.
  w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 154 poz.1279),
 4. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (Dz. U. z 2020 r. poz.1112),
 5. ustawy z dnia 23 stycznia 2020r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U.poz.285 z 2020r.),
 6. przepisów wykonawczych do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.),
 8. statutu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Szczecinie,
 9. statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie,
 10. niniejszego regulaminu organizacyjnego.
 1. Wojewódzki Inspektor realizuje swoje zadania na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 2. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Szczecin a obszarem działania województwo zachodniopomorskie.
 3. Wojewódzki Inspektorat jest aparatem pomocniczym Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  i wchodzi w skład rządowej administracji zespolonej w województwie.
 4. Wojewódzki Inspektorat jest państwową jednostką budżetową, dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia.

 

 

§ 4

Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu  należy:

1)         nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, w tym w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów finalnych:

 1. kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie w tym wywożonych za granicę,
 2. kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów,
 3. dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 4. powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (systemu RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych,
 5. kontrola artykułów rolno-spożywczych oznakowanych chronionymi nazwami pochodzenia chronionymi oznaczeniami geograficznymi albo nazwami gwarantowanych tradycyjnych specjalności, zarejestrowanymi na podstawie    przepisów o rejestracji i ochronie  nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz  o produktach tradycyjnych lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych albo gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach,
 6. kontrola wyrobów winiarskich oznakowanych chronionymi nazwami pochodzenia lub chronionymi oznaczeniami geograficznymi, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych nazw pochodzenia lub chronionych oznaczeń geograficznych oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach,
 7. kontrola napojów spirytusowych oznakowanych chronionymi oznaczeniami geograficznymi, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych oznaczeń geograficznych oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach,
 8. kontrola artykułów rolno-spożywczych oznaczonych określeniem jakościowym stosowanym fakultatywnie "produkt górski", o którym mowa w art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1),
 9. kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.),
 10. kontrola oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych (produktów GMO) w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 706 ze zm.),
 11. kontrola oznakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności w zakresie wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, ze zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432) oraz rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącym możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającym dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24, ze zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455),

2)         kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych,

3)         kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów

i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

4)         współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celno-skarbowymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa,

5)         współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z działem III a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),

6)         współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz ich obrotem międzynarodowym lub uczestnictwo w pracach tych organizacji,

7)         współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym wymienianie informacji lub próbek artykułów rolno-spożywczych,

8)         wydawania świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, uprawniających do otrzymania refundacji wywozowych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących warunków udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości oraz w przepisach Unii Europejskiej dotyczących przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny,

9)         kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych, zwane dalej „kontrolami”,

10)       zwolnienia z obowiązku znakowania jaj,

11)       wykonywania innych zadań określonych w przepisach odrębnych.

           

ROZDZIAŁ 2

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

 

§ 5

 1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy posługujące się przy znakowaniu korespondencji symbolami literowymi wymienionymi w nawiasach:
 1. Wydział Kontroli (KO)
  1. sekcja kontroli rolnictwa ekologicznego i produktów regionalnych (EK),
  2. sekcja kontroli ex- post (EP),
 2. Punkty graniczne Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych na morskim przejściu w Szczecinie i Świnoujściu,
 3. Oddział w Koszalinie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 4. Wydział Organizacyjno-Administracyjny (AD),
 5. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością (PJ),
 6. Inspektor Ochrony Danych (IOD).
 1. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem systemu informatycznego sprawują osoby zatrudnione na umowę zlecenie.
 2. Obsługę w zakresie spraw:
 1. obronnych sprawuje pracownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, który w kwestii spraw obronnych podlega bezpośrednio Wojewódzkiemu Inspektorowi i realizuje swoje zadania zgodnie z zapisami ustrojowymi i wytycznymi Wojewody,
 2. ochrony informacji niejawnych Wojewódzkiego Inspektoratu wykonuje, w ramach podpisanej umowy, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.
 1. Prowadzenie spraw związanych z BHP i p. pożarowych sprawuje firma wybrana w ramach zamówień publicznych.
 2. Przy Wojewódzkim Inspektoracie działają rzeczoznawcy wpisani do rejestru rzeczoznawców.
 3. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu organizacyjnego.

 

ROZDZIAŁ 3

 

KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE INSPEKTORATEM

 

§ 6

Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych.

 

§ 7

Wojewódzki Inspektor odpowiada przed:

 1. Głównym Inspektorem za prawidłowe i pełne wykonanie zadań objętych zakresem działania Inspekcji,
 2. Wojewodą za prawidłowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu,
  a w szczególności za:
  1. organizację działalności Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez celowe dysponowanie pracownikami i nadzór nad ich pracą,
  2. wykonanie budżetu i gospodarowanie mieniem powierzonym Wojewódzkiemu Inspektoratowi,
  3. sprawy osobowe i sprawy wynikające ze stosunku pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
  4. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

 

§ 8

Wojewódzki Inspektor:

 1. reprezentuje Wojewódzki Inspektorat wobec Głównego Inspektora, Wojewody, innych jednostek i organów kontroli państwowej a także wobec osób fizycznych i prawnych w sprawach objętych zakresem działania Wojewódzkiego Inspektoratu,
 2. wydaje decyzje, postanowienia, zarządzenia , świadectwa jakości oraz inne dokumenty należące do zakresu działania  Wojewódzkiego Inspektoratu,
 3. podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych dotyczących: zatrudnienia, wynagrodzenia, awansów, kar, nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę,
 4. sprawuje nadzór nad dyscypliną pracy oraz zachowaniem tajemnicy służbowej,
 5. udostępnia dane dotyczące wyników kontroli i badania rynku rolnego oraz inne informacje z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 6. przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski składane do Wojewódzkiego  Inspektoratu.

 

§ 9

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora:

 1. realizuje zadania w zakresie wyznaczonym przez Wojewódzkiego Inspektora i jest odpowiedzialny za realizację tych zadań, merytoryczną stronę podjętych decyzji oraz terminowe wykonywanie zadań,
 2. pełni obowiązki służbowe Wojewódzkiego Inspektora w razie jego nieobecności z wyłączeniem prawa do ustanawiania bądź zmiany wewnętrznych aktów prawnych oraz podejmowania decyzji kadrowych,
 3. pełni funkcję lidera procesu Zarządzanie Systemem Antykorupcyjnym oraz zarządzanie ryzykiem oraz wykorzystaniem szans.

 

§ 10
 1. Czynności wynikające ze stosunku pracy wobec wojewódzkiego inspektora oraz jego zastępcy wykonuje wojewoda w porozumieniu z Głównym Inspektorem.
 2. Główny Inspektor może w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli przemawia za tym interes Inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub podległej mu jednostki na terenie właściwości danego wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji.

 

§ 11

Zakres zadań i obowiązków Głównego Księgowego określają odrębne przepisy.

 

§ 12
 1. Merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu kierują kierownicy wydziałów, sekcjami główni specjaliści.
 2. Zakres zadań i obowiązków kierowników wydziałów wynika z przedmiotu działania kierowanych przez nich komórek organizacyjnych.
 3. Kierownicy merytorycznych komórek organizacyjnych odpowiadają za:
 1. planowanie, właściwą organizację i sprawne funkcjonowanie kierowanej komórki,
 2. przydzielanie i rozliczenie zadań podległym pracownikom,
 3. sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zadań i rozstrzyganie o sposobie załatwienia spraw,
 4. przygotowanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do rozpatrzenia lub podpisu Wojewódzkiego Inspektora lub jego zastępcy,
 5. informowanie o problemach związanych z realizacją zadań i funkcjonowaniem podległej komórki,
 6. parafowanie korespondencji wynikającej z załatwianych spraw lub podpisywanie
  w granicach posiadanych uprawnień oraz udzielonych upoważnień,
 7. sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy, przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonych spraw, ochrony informacji niejawnych oraz BHP, p. poż.,
 8. planowanie i koordynację urlopów podległych pracowników,
 9. występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw pracowniczych w zakresie:
  1. awansowania, wyróżniania i ukarania pracownika,
  2. zmiany warunków pracy i płacy,
  3. obsady personalnej wolnych stanowisk pracy.
 10. przygotowanie okresowej oceny pracowników i udział w zespole wartościującym stanowisko pracy,
 11.  nadzór nad przestrzeganiem wdrożonych i zatwierdzonych procedur postępowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 2009 2015,
 12. zarządzanie podległym zespołem zgodnie ze Standardami Zarządzania Zasobami  Ludzkimi w służbie cywilnej,
 13.  nadzór nad wykonaniem mierników w budżecie zadaniowym,
 14.  nadzór nad przestrzeganiem standardów kontroli zarządczej.
 1. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go zastępca a w przypadku jego braku wyznaczony pracownik.

Wojewódzki Inspektor powołuje i odwołuje zastępcę kierownika na wniosek kierownika komórki organizacyjnej.

 1. Kierownik komórki organizacyjnej współdziała z kierownikami innych komórek organizacyjnych we wszystkich sprawach wymagających współpracy oraz kompleksowego ich załatwienia.

 

§ 13
  1. Zakres zadań i obowiązków zastępców kierowników wydziałów wynika z przedmiotu działania komórki organizacyjnej.
  2. Zastępcy Kierowników Wydziałów:
 1. realizują zadania w zakresie wyznaczonym przez Wojewódzkiego Inspektora i są odpowiedzialni za realizację tych zadań, merytoryczną stronę podjętych decyzji oraz terminowe wykonywanie zadań,
 2. pełnią obowiązki służbowe Kierowników Wydziałów w razie nieobecności z wyłączeniem prawa do ustanawiania bądź zmiany wewnętrznych aktów prawnych oraz podejmowania decyzji kadrowych.

 

ROZDZIAŁ 4
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

§ 14

 1. Pracownik podlega bezpośrednio kierownikowi komórki organizacyjnej, od którego otrzymuje zadania i polecenia służbowe, przed którym jest odpowiedzialny za wyniki swojej pracy z wyjątkiem kierowników komórek organizacyjnych, Pełnomocnika ds. Jakości, Inspektora Ochrony Danych, którzy podlegają bezpośrednio Wojewódzkiemu Inspektorowi.
 2. Zakres czynności pracowników wynika z zadań przydzielonych dla poszczególnych stanowisk pracy, ustalonych przez kierownika komórki i zatwierdzanych przez Wojewódzkiego Inspektora.
 3. Pracownicy zobowiązani są do terminowej i prawidłowej realizacji przydzielonych im zadań i poleceń służbowych, w tym do:
  1.   zebrania i opracowania wyczerpujących danych w zakresie rozpatrywanych spraw służbowych,
  2. przedkładania propozycji ostatecznego załatwienia przydzielonej im sprawy,
  3. terminowego opracowywania i przedkładania Wojewódzkiemu Inspektorowi projektów dokumentów.
 4. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania ustalonych procedur, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.
 5. Obowiązki i prawa pracowników regulują odrębne przepisy, w szczególności ustawa 
  o służbie cywilnej, Kodeks pracy i regulamin pracy.

 

ROZDZIAŁ 5

 

PODSTAWOWE ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

 

§ 15

 1. Do zakresu działania Wydziału Kontroli należy:
  1. opracowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie realizacji ustawowych zadań Inspekcji,
  2. kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
  3. kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów,
  4. dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  5. kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych,
  6. kontrola jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych i innych zwierząt, mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy, owoców i warzyw oraz raportowania cen mięsa wołowego,
  7. kontrola wyrobów winiarskich oznakowanych chronionymi nazwami pochodzenia lub chronionymi oznaczeniami geograficznymi, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych nazw pochodzenia lub chronionych oznaczeń geograficznych oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach,
  8. kontrola napojów spirytusowych oznakowanych chronionymi oznaczeniami geograficznymi, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych oznaczeń geograficznych oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach,
  9. kontrola artykułów rolno-spożywczych oznaczonych określeniem jakościowym stosowanym fakultatywnie "produkt górski", o którym mowa w art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1),
  10. nadzór na rzeczoznawcami oraz prowadzenie rejestru rzeczoznawców
  11. kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.),
  12. kontrola oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych (produktów GMO) w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 706 ze zm.),
  13. kontrola oznakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności w zakresie wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, ze zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432) oraz rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącym możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającym dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24, ze zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455),
  14. kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  15. nadzór nad obrotem detalicznym paszami przeznaczonymi dla zwierząt domowych, z wyłączeniem obrotu tymi paszami prowadzonego przez zakłady lecznicze dla zwierząt,
  16. sprawozdawczość o ilości wprowadzonych do obrotu owoców i warzyw,
  17. wydawanie świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich,
  18. certyfikacja chmielu i produktów chmielowych,
  19. kontrole związane z wydawaniem decyzji zwalniających podmioty z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego bezpośrednio z miejsca produkcji
  20. wydawania opinii techniczno - technologicznych wyrobów winiarskich,
  21. sprawozdawczość i korespondencja z innymi instytucjami kontrolnymi,
  22. prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami,
  23. opracowywanie informacji o wynikach kontroli, okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień z zakresu pracy wydziału
  24. planowanie i opracowywanie informacji z wykonania przyjętych mierników w budżecie zadaniowym,
  25. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
  26. prowadzenie rejestrów i ewidencji producentów i przedsiębiorców w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i innych ustaw w zakresie działalności inspektoratu
  27. opracowywanie informacji zbiorczych z kontroli planowych i doraźnych,
  28. wykonywanie innych prac zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę.

 

1a. Do zakresu działań Sekcji kontroli rolnictwa ekologicznego i produktów regionalnych należy:

 1. rozpatrywanie wniosków o odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej,
 2. kontrola gospodarstw i przetwórni ekologicznych,
 3. kontrola artykułów rolno - spożywczych oznakowanych chronionymi nazwami pochodzenia, chronionymi oznaczeniami geograficznymi albo nazwami gwarantowanych tradycyjnych specjalności, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, lub nazwami odwołujacymi sie do zarejestrowanych chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych albo gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach.

1b. Do zakresu działań Sekcji kontroli ex-post należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z prawidłowością płatności z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
 2. przeprowadzanie kontroli ex post”,
 3. sporządzanie raportu bieżącego w przypadkach wykrycia nieprawidłowości,
 4. sporządzanie protokołów z kontroli,
 5. współpraca z innymi organami kontroli i Wojewódzkimi Inspektorami w kraju,
 6. wykonywanie innych prac zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę.
  1. Do zakresu działań wydziału organizacyjno-administracyjnego należy:
 1. prowadzenie gospodarki finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu,
 2. opracowywanie projektów preliminarzy budżetowych dochodów i wydatków oraz zakupów inwestycyjnych,
 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetowo - gospodarczej,
 4. prowadzenie spraw rachunkowo księgowych, operacji bankowych i kasowych,
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników i kadry kierowniczej Wojewódzkiego Inspektoratu,
 6. rozliczanie delegacji służbowych pracowników,
 7. prowadzenie spraw związanych z obsługą sekretariatu,
 8. opracowywanie zarządzeń oraz umów w Wojewódzkim Inspektoracie,
 9. prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi i zaopatrzeniem materiałowo-technicznym,
 10. przygotowanie organizacyjno - techniczne narad i szkoleń,
 11. prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz spraw osobowych i socjalno-bytowych,
 12. prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy,
 13. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem zawodowym pracowników,
 14. ewidencja i rozliczanie mandatów,
 15.  prowadzenie archiwum zakładowego,
 16. prowadzenie spraw dotyczących stałego dyżuru i obronności (związanych z obroną cywilną),
 17. prowadzenie strony internetowej WIJHARS,
 18. bieżąca aktualizacja i ewidencja wszelkich przepisów dotyczących działalności Inspekcji,
 19. przyjmowanie i przygotowywanie informacji do powiadamiania podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (system RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno – spożywczych,
 20. prowadzenie spraw związanych z obsługą środków transportu,
 21. obsługa systemów informatycznych i obsługa techniczna BIP,
 22. wykonywanie innych prac zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę
  1. Do zakresu działań Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością należy:
 1. opracowywanie oraz wdrażanie procedur zarządzania jakością oraz udoskonalanie i bieżąca ocena systemu,
 2. kierowanie zespołem ds. zarządzania jakością oraz korzystanie z pomocy innych pracowników Inspekcji w zakresie niezbędnym do wykonania zadań,
 3. współpraca z zewnętrznymi jednostkami w sprawach dotyczących zarządzania jakością,
 4. przedstawianie Wojewódzkiemu Inspektorowi na bieżąco okresowych informacji oraz sprawozdań dotyczących systemu zarządzania jakością oraz potrzeb związanych z realizacją tych zadań,
 5. nadzór i bieżąca kontrola nad procesem ustanawiania, wdrażania
  i utrzymywania systemu zarządzania jakością w Inspekcji,
 6. zapewnienie upowszechniania w całej Inspekcji świadomości dotyczących wymagań klienta,
 7. wykonywanie innych prac zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora w zakresie systemu zarządzania jakością.
  1. Do zakresu działań Inspektora Ochrony Danych należy:
 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 2. monitorowanie przestrzegania przedmiotowego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
 4. współpraca z kierownictwem jednostki,
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla kierownictwa jednostki w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 6. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia,
 7. prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

 

ROZDZIAŁ 6

 

OGÓLNY TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW

 

§ 16

 1. Do podpisywania pism wynikających z zakresu ustalonego obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu uprawnienia posiadają Wojewódzki Inspektor oraz jego Zastępca w granicach kompetencji określonych przez Wojewódzkiego Inspektora lub Kierownik Wydziału Kontroli i jego zastępca w przypadku nieobecności Wojewódzkiego Inspektora i jego zastępcy
 2. Pisma podpisywane przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę muszą być parafowane na kopiach przez referentów sprawy, kierowników komórek organizacyjnych, a w zakresie księgowości przez Głównego Księgowego.
 3. Pisma podpisywane są jednoosobowo przez uprawnione osoby, z wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi przepisami w zakresie reprezentacji łącznej lub wieloosobowej.
 4. Pisma podpisywane są jednoosobowo przez uprawnione osoby, z wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi przepisami w zakresie reprezentacji łącznej lub wieloosobowej.

§ 17

W sprawach dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu informacji dla przedstawicieli środków masowego przekazu udziela Wojewódzki Inspektor, Zastępca Wojewódzkiego Inspektora lub osoby imiennie upoważnione przez Wojewódzkiego Inspektora, po uzyskaniu zgody Głównego Inspektora lub jego rzecznika prasowego.

 

§ 18

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Włodzimierz Iwan 14-12-2020 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kowalczyk 31-03-2022 08:18