Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Zadania Inspekcji

ZADANIA INSPEKCJI: 

Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu należy:
 
1)  nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych, a w szczególności:
a)  kontrola jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
b)  kontrola jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych sprowadzanych z zagranicy,
c)  dokonywanie oceny i wydawanie świadectw jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,
d)  powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych    produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (system RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno – spożywczych,
e)  kontrola artykułów rolno – spożywczych posiadających zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronione oznaczenia geograficzne, oznaczenia pochodzenia albo świadectwa dla artykułów rolno – spożywczych o szczególnym charakterze;
2)  kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno – spożywczych;
3)  nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do: mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt jeżeli informacja w tym zakresie została zadeklarowana przy wprowadzaniu artykułu rolno – spożywczego do obrotu;
4)  kontrola świeżych owoców i warzyw na zgodność z przepisami Unii Europejskiej;
5)  realizacja zadań objętych wspólną organizacją rynku wina na podstawie przepisów Unii Europejskiej;
6)  nadzór nad pochodzeniem mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, podlegającym refundacjom wywozowym;
7)  kontrola prawidłowości dokonanych transakcji finansowych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
8)  współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celnymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa,
11) współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej
12) prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno – spożywczych,
13) prowadzenie rejestru rzeczoznawców i nadzór nad rzeczoznawcami;
14) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w ustawach o:
a)  nawozach i nawożeniu,
b)  rolnictwie ekologicznym,
c)  organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu
d)  organizacji rynku przetworów owocowych i   warzywnych,
e)  organizacji niektórych rynków rolnych,
f)  wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku win,
g)  rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

Kontrola:

1. jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

2. warunków składowania i transportu tych artykułów ma na celu sprawdzenie, czy:
a. artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz deklarowane przez producenta lub wprowadzającego do obrotu,
b. artykuły rolno-spożywcze są składowane lub transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwej jakości handlowej.
c.   Z przebiegu kontroli sporządza się protokół.

Kontrola obejmuje co najmniej jedną z następujących czynności:

1. sprawdzenie dokumentów umożliwiających identyfikację artykułu rolno-spożywczego, atestów jakościowych, wyników badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów świadczących o jego jakości handlowej,

2. sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezentacji artykułu rolno-spożywczego spożywczego oraz warunków jego przechowywania i transportu,

3. oględziny artykułu rolno-spożywczego,

4. pobranie próbek oraz ich ocenę lub badanie laboratoryjne,

5. ustalenie klasy jakości artykułu rolno-spożywczego,

6. sprawdzenie sposobu produkcji artykułu rolno-spożywczego lub prawidłowości przebiegu procesu technologicznego, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

OCENA

Dokonywana jest na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy. Polega na sprawdzeniu, czy artykuł rolno-spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz deklarowane przez producenta lub wprowadzającego towar do obrotu.

Po dokonaniu oceny, wojewódzki inspektor wydaje świadectwo jakości handlowej.

Za dokonanie oceny, badań laboratoryjnych i wydanie świadectwa pobiera się opłaty.

ZASOBY LUDZKIE:  

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie zatrudnia 39 osoby, które są specjalistami z zakresu technologii żywności, chemii rolno-spożywczej, ogrodnictwa, zootechniki, , towaroznawstwa spożywczego, mikrobiologii, prawa żywnościowego

Pracownicy WJHAR-S  ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, seminariach zarówno w kraju jak i zagranicą , jednocześnie kończąc studia podyplomowe.

W Wojewódzkim Inspektoracie są wydziały , których działalność wzajemnie się uzupełnia:
- Wydział Kontroli
- Wydział Organizacyjno- Administracyjny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Włodzimierz Iwan 19-03-2008 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kowalczyk 25-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kowalczyk 25-11-2021 12:15