Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

Procedura obsługi i ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie

 1. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.
 2. Zgodnie z art. 6 ustawy, o której mowa w punkcie 1 podmiot publiczny jest zobowiązany do zapewnienia minimalnych wymagań służących dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie:
 • dostępności architektonicznej;
 • dostępności cyfrowej;
 • dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie zwany dalej „Inspektoratem” zapewnia obsługę osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Niniejsza procedura określa zasady postępowania pracowników Inspektoratu w przypadku obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, a także zachowania i postępowania pracowników w przypadku ewakuacji tych osób.
 3. Za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Inspektorat odpowiedzialny jest koordynator ds. dostępności.
 4. Wszyscy pracownicy Inspektoratu są zobowiązani do stałej współpracy z koordynatorem ds. dostępności w celu zapewnienia dostępności usług świadczonych przez Inspektorat.
 1. Miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, zlokalizowane jest na placu wewnętrznym Inspektoratu od ul. Żubrów.
 2. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym poruszające się na wózku inwalidzkim mogą skontaktować się telefonicznie z Inspektoratem pod numerem +48 918192500 w celu ustalenia terminu wizyty i osoby kompetentnej do załatwienia sprawy.
 3. Wejście boczne do budynku Inspektoratu od strony placu wewnętrznego ul. Żubrów umożliwia poruszanie się osób na wózku inwalidzkim. Dojścia do wejść posiadają niewielkie bariery poziome. Wejście posiada drzwi, których otwarcie przez osoby poruszające się na wózku wymaga zaangażowania osoby do pomocy.
 4. Osoby ze szczególnymi potrzebami przybyłe do Inspektoratu, w razie potrzeby, uzyskają pomoc od pracowników Inspektoratu lub pełniącego służbę pracownika ochrony obiektu. Stanowisko mieści się na parterze budynku Inspektoratu przy wejściu głównym i bocznym.
 5. Do czasu pełnego dostosowania budynku Inspektoratu, obsługa osób z problemami w poruszaniu się odbywa się na parterze budynku – pokój nr 3.
 1. W sytuacji przybycia do Inspektoratu osoby ze szczególnymi potrzebami, domofon umożliwia bezpośredni kontakt klienta z pracownikiem sekretariatu.
 2. W przypadku przyjęcia rozmowy telefonicznej lub nawiązania innego rodzaju kontaktu z osobą ze szczególnymi potrzebami pracownik przekierowuje rozmowę lub przekazuje właściwą informację pracownikowi sekretariatu.
 3. Pracownik sekretariatu przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika wówczas zostaje on powiadomiony i schodzi on do osoby ze szczególnymi potrzebami.
 4. Powiadomiony pracownik w zależności od potrzeb udziela tej osobie pomocy w dotarciu do miejsca obsługi z uwzględnieniem możliwości wejścia takiej osoby ze sprzętem wspierającym poruszanie się (np. wózek, kule, balkonik), stanowiącym integralną część przestrzeni osobistej lub realizuje sprawę na parterze budynku.
 5. W razie potrzeby pracownik ochrony bezpiecznie wprowadzi osobę na wózku inwalidzkim za pomocą schodołazu (7 stopni) na parter budynku.
 6. Osoba ze szczególnymi potrzebami ma prawo wejścia do każdej z lokalizacji Inspektoratu wraz z psem asystującym lub psem przewodnikiem, niezależnie od zapewnienia jej różnych form dostępu alternatywnego. Pracownik może poprosić właściciela psa o okazanie dokumentów potwierdzających, że pies jest psem przewodnikiem/asystującym.
 7. Po zakończeniu obsługi pracownik zajmujący się sprawą zainteresowanej osoby, służy pomocą tej osobie w opuszczeniu budynku Inspektoratu.

Osoby doświadczające trudności z osobistym przybyciem do siedziby Inspektoratu mogą załatwić sprawy za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. telefonicznie na numer tel:+48918192500;
 2. faksem na numer: +48 918192500 wew.225;
 3. pocztą elektroniczną na adres: dyr_wijhars@szczecin.uw.gov.pl;
 4. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /dq491yo6ni/skrytka;
 5. listownie, pocztą tradycyjną na adres: ul. Jana Matejki 6B; 71-615 Szczecin.
 1. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną", która zechce osobiście przyjść do Inspektoratu w celu uzyskania informacji, uzyska pomoc certyfikowanego tłumacza migowego.
 2. Osoby uprawnione to przede wszystkim osoby głuche (słabosłyszące, niedosłyszące i niesłyszące) i osoby głuchoniewidome. Mogą to być także osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami wpływającymi na posługiwanie się słuchem i mową, a także osoby niebędące osobami niepełnosprawnymi, a mające trudności w skutecznym komunikowaniu się z innych przyczyn, np. ze względu na podeszły wiek.
 3. Osoby posiadające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Inspektoracie przy pomocy tzw. osoby przybranej, którą może zostać każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną mająca ukończone 16 lat. Zadaniem takiej osoby ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
 4. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 5. Inspektorat zapewnia dostęp do usług tłumacza:
 • polskiego języka migowego PMJ;
 • systemu językowo - migowego SJM;
 • sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN.
 1. Osoba uprawniona, która chce skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Inspektoracie (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Zgłoszenia należy dokonać w formie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury i można go pobrać ze strony internetowej Inspektoratu.
 2. Przedmiotowe świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 3. Inspektorat zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami dostęp do urządzeń wspomagających słyszenie (pętle indukcyjne).
 1. Wniosek, o którym mowa w § 6 pkt 6 można przesłać w dowolnej formie, np. pocztą tradycyjną, za pomocą faxu, pocztą elektroniczną, przez platformę ePUAP lub złożyć w Inspektoracie osobiście albo przy pomocy osoby trzeciej.
 2. Wniosek po rejestracji w sekretariacie przekazywany jest do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie, a następnie do pracownika właściwego merytorycznie do załatwienia sprawy.
 3. Inspektorat zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym, a pracownik merytoryczny kontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (sms, mail, faks,         ) z osobą uprawnioną w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w wyznaczonym terminie, Inspektorat zawiadamia o tym osobę uprawnioną, a pracownik merytoryczny uzgadnia inny termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji.
 1. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, zwanym dalej wnioskiem o zapewnienie dostępności.
 2. Wniosek o zapewnienie dostępności składany jest do Inspektoratu.
 3. Wniosek o zapewnienie dostępności i procedurę składania wniosku można pobrać ze strony internetowej Inspektoratu.
 • 9 Sposoby zachowania i postępowania pracowników w przypadku ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami czasowo przebywających na terenie Inspektoratu.
 1. Każda osoba będąca pracownikiem Inspektoratu, która zauważyła pożar lub uzyskała informację o pożarze lub innym zagrożeniu, obowiązana jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki winna natychmiast:
 • zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie niebezpiecznego zdarzenia narażone na jego skutki;
 • powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego;
 • powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, jego zastępcę w celu podjęcia dalszych działań.
 1. W przypadku ogłoszenia ewakuacji, za bezpieczne dotarcie osoby ze szczególnymi potrzebami do wyznaczonego punku zbiórki poza strefę zagrożenia odpowiada pracownik obsługujący, będący w bezpośrednim kontakcie z tą osobą wraz z pracownikiem odpowiedzialnym za ewakuację przeszkolonym z zasad ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Pozostali pracownicy są zobowiązani do pomocy w bezpiecznym przemieszczeniu takiej osoby do punktu zbiórki .
 2. Sposoby postępowania wobec osób o ograniczonej zdolności poruszania podczas prowadzenia ewakuacji:
 1. Elementy ułatwiające ewakuację osób z dysfunkcjami narządów ruchu:
 1. jeśli nie wiesz jak pomóc, zapytaj,
 2. możesz użyć sprzętu ewakuacyjnego (maty/krzesła ewakuacyjne), jeśli znajduje się w budynku,
 3. w sytuacji, gdy nie ma możliwości ewakuowania osoby mającej duże trudności w poruszaniu się, pomóż jej dotrzeć do bezpiecznego punktu oczekiwań i jak najszybciej powiadom kierującego ewakuacją.
 1. Elementy ułatwiające ewakuację osób z dysfunkcjami wzroku:
 1. jeśli nie wiesz jak pomóc, zapytaj,
 2. zanim nawiążesz kontakt fizyczny, uprzedź o tym osoby niewidome, wymień swoje imię i powiedz co się dzieje,
 3. chcąc poprowadzić osobę niewidomą do punktu zbiórki, zaproponuj jej swoje ramię/ łokieć, zamiast chwytać ją za rękę,
 4. idąc opisuj otoczenie i wskazuj przeszkody, np. schody w górę, w dół, wysławiaj się konkretnie - sam okrzyk „uwaga” jest niewystarczający.
 1. Elementy ułatwiające ewakuację osób z dysfunkcjami słuchu:
 1. osoba głucha nie usłyszy nawet jak powiemy do niej innymi słowami,
 2. jeśli ktoś nie zna języka migowego, możesz użyć gestów,
 3. jeśli masz możliwość zapisz informację (np. na telefonie, który ma przy sobie), komunikat powinien być prosty np. pożar - opuść budynek, pożar - idź za mną.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Każdy pracownik Inspektoratu, niezależnie od niniejszej procedury, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami z poszanowaniem ich godności, a w razie potrzeby, za zgodą tej osoby, powinien pomóc wypełnić dokumenty i wskazać miejsce na podpis.
 2. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnością obsługiwane są poza kolejnością bez zbędnej zwłoki.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Karżel 10-10-2023 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Karżel 10-10-2023
Ostatnia aktualizacja: Danuta Karżel 10-10-2023 10:24